Xian Tours from Guangzhou

Category: Xian Tours from Guangzhou

1 Day Xian Tour from Guangzhou A

Terracotta Warriors

Tour Code: BTG-GX-001
Departure Date: Every day
Attractions: Terracotta Warriors, Xian City Wall, Big Wild Goose Pagoda

1 Day Xian Tour from Guangzhou B

City Wall

Tour Code: BTG-GX-002
Departure Date: Every day
Attractions: Terra-cotta Warriors, Xian City Wall, Great Mosque

1 Day Xian Tour from Guangzhou C

Banpo Museum

Tour Code: BTG-GX-003
Departure Date: Every day
Attractions: Terra-cotta Warriors, Xian City Wall, Banpo Museum, Bell & Drum Towers

2 Days Xian Tour from Guangzhou A

Bell Tower

Tour Code: BTG-GX-004
Departure Date: Every day
Attractions: Shanxi Provincial History Museum, Big Goose Pagoda, Xian City Wall, Bell & Drum Towers, Terracotta Warriors, Forest of Stone Steles Museum

2 Days Xian Tour from Guangzhou B

Great Mosque

Tour Code: BTG-GX-005
Departure Date: Every day
Attractions: Banpo Museum, Xian City Wall, Great Mosque, Muslim Street, Terracotta Warriors, Shanxi Provincial History Museum

2 Days Xian Tour from Guangzhou C

Terracotta Warriors

Tour Code: BTG-GX-006
Departure Date: Every day
Attractions: Shanxi Provincial History Museum, Xian City Wall, Gao’s Courtyard, Shadow Play, Terracotta Warriors, Huaqing Hot Spring

2 Days Xian and Luoyang Tour from Guangzhou

Longmen Grottoes

Tour Code: BTG-GX-007
Departure Date: Every day
Attractions: Terra-cotta Warrior and Horses, Xian City Wall, Big Wild Goose Pagoda, Longmen Grottoes, Shaolin Temple

3 Days Xian Tour from Guangzhou A

Terracotta Warriors

Tour Code: BTG-GX-009
Departure Date: Every day
Attractions: Shanxi History Museum and Big Wild Goose Pagoda, Great Mosque, Bell Tower, Forest of Stone Steles, Dumpling Dinner and Tang Dynasty Show, Terra-cotta Warriors, Xian City Wall

3 Days Xian Tour from Guangzhou B

Ancient Xian City Wall

Tour Code: BTG-GX-010
Departure Date: Every day
Attractions: Terra-cotta Warriors and Horses, Xian City Wall, Muslim Quarter, Shaanxi History Museum, Gao’s Courtyard, Shadow Play

3 Days Xian and Luoyang Tour from Guangzhou A

Longmen Grottoes

Tour Code: BTG-GX-011
Departure Date: Every day
Attractions: Shaolin Temple, Longmen Grottoes, Terracotta Warriors, Huaqing Hot Springs, Xian City Wall, Big Wild Goose Pagoda, Shanxi History Museum

3 Days Xian and Luoyang Tour from Guangzhou B

Shaolin Temple

Tour Code: BTG-GX-008
Departure Date: Every day
Attractions: Terra-cotta Warrior and Horses, Forest of Stone Steles Museum, Longmen Grottoes, Shaolin Temple, Shanxi History Museum, City Wall, Great Mosque

4 Days Xian Tour from Guangzhou

Famen Temple

Tour Code: BTG-GX-012
Departure Date: Every day
Attractions: Shanxi History Museum, Big Wild Goose Pagoda, Great Mosque, Tang Dynasty Dance and Music Show, Dumpling Dinner, Terra-cotta Warriors and Horses, Xian City Wall, Famen Temple, Qianling Tomb

5 Days Xian Tour from Guangzhou

Mt. Huashan

Tour Code: BTG-GX-013
Departure Date: Every day
Attractions: Shanxi History Museum, Big Wild Goose Pagoda, Great Mosque, Dumpling Dinner, Tang Dynasty Dance and Music Show, Terra-cotta Warriors and Horses, Xian City Wall, Famen Temple, Qian Tomb, Mt.Huashan